Všeobecné podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře PLANETA
I. Uzavření smluvního vztahu
1. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří PLANETA (dále jen CK) a zákazníkem vzniká předáním vyplněné závazné přihlášky a uhrazením uvedené zálohy v stanoveném termínu.
2. Zájezdy jsou obsazovány podle pořadí došlých přihlášek a uhrazených záloh. CK odešle zákazníkovi kopii potvrzené přihlášky po uhrazení zálohy nebo plné ceny zájezdu.
3. U nezletilých účastníků musí podepsat přihlášku zákonný zástupce. Děti do 15 let se můžou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
II. Práva a povinnosti účastníků
1. K základním právům účastníka patří:
a. požadovat řádné poskytnutí objednaných a zaplacených služeb
b. případně reklamovat nedostatky
1. K povinnostem účastníka patří:
a. Řádně vyplnit přihlášku.
b. Včas uhradit zálohu a doplatek.
c. Poskytnout CK nezbytnou součinnost, která je třeba k zajištění požadovaných služeb (včasné dodání dokladů, vyplněných vízových formulářů, apod.).
d. Splnit očkovací a další povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou tyto stanoveny právním předpisem.
e. Dostavit se na místo srazu ve stanoveném čase s platným cestovním dokladem, příp. dalšími cestovními formalitami.
f. Řídit se pokyny v informačních materiálech a ústními pokyny vedoucího zájezdu.
III. Práva a povinnosti CK
1. CK je povinná poskytnout zaplacené služby
2. CK je povinná bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkům nezbytné změny termínů, změny programu či rozsahu služeb
3. CK je si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu z důvodu nenaplnění potřebným počtem účastníků nebo z důvodů "vyšší moci". V tom případě CK vrátí účastníkům celou zaplacenou částku.
IV. Cena zájezdu a její úhrada
1. Ceny zájezdů pořádaných CK jsou smluvními cenami sjednanými písemnou dohodou - podepsanou a potvrzenou přihláškou.
2. Zálohu zájezdu je nutno uhradit v termínu a výši uvedené u zájezdu anebo současně se zasláním přihlášky (v případě pozdějšího přihlášení).
3. Doplatek ceny zájezdu musí být uhrazený v termínu uvedeném v rezervaci. Jeho úhrada podmiňuje vystavení letenky, při pozdější úhradě může dojít ke ztrátě rezervace.
  4. CK si vyhrazuje změnit cenu zájezdu v případě změny kurzu české koruny vůči USD o více jak 5% (poslední kurz kalkulace cen zájezdů je 25,50 Kč).
5. Způsob úhrady:
· bankovním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet CK Planeta vedený u KB a.s. č. 6542791/0100, jako variabilní symbol uveďte sve rodne číslo.
· složenkou s vyplněnou kolonkou variabilní symbol (rodné číslo)
· v hotovosti v kanceláři CK Planeta
Za škody způsobené nesprávným provedením platby nepřebírá CK Planeta odpovědnost.
V. Odhlášení ze zájezdu
1. Zákazník má právo kdykoli před zahájením zájezdu zrušit svou účast (odstoupit od smlouvy).
2. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy je písemné sdělení o zrušení účasti na zájezdu dodáno osobně, poštou nebo faxem do kanceláře CK.
VI. Stornovací poplatky
1. CK účtuje zákazníkům stornovací poplatek za každou odhlášenou osobu ve výši:
· 200,- Kč při stornu účasti po potvrzení přihlášky
· 1200,-Kč při stornu po úhradě zálohy
- 45 do 30 dní před odletem: 10% z celkové ceny (min. 1.000,-Kč)
- 29 do 21 dní před odletem: 30% z celkové ceny
- 20 do 14 dní před odletem: 50% z celkové ceny
- 13 do 4 dní před odletem: 70% z celkové ceny
- 3 dny před odletem a méně: 100% z celkové ceny
Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má být poskytnuta první služba
2. Stornovací poplatek ve výši 100% základní ceny zájezdu je účtován i v případech: nenastoupení na zájezd, neúčastí na zájezdu v důsledku nedostatků v dokladech účastníka nebo v důsledku poskytnutí nesprávných nebo neúplných údajů zákazníkem.
3. Zákazník si může zajistit za sebe náhradníka, v tomto případě hradí jen poplatek za překnihování letenky dle podmínek letecké společnosti a manipulační poplatek 600,-Kč.
4. Zákazník se může pojistit pro případ stornování zájezdu (letenky) až do výše 80% nebo 100% prokazatelně zaplacených stornopoplatků za zrušení zájezdu a to pro níže uvedené důvody:
· úmrtí pojištěné osoby nebo někoho z nejbližších příbuzných
· vážné akutní onemocnění, úraz nebo zdravotní komplikace těhotenství účastníka nebo jeho nejbližšího příbuzného (potvrzení lékaře)
· živelná událost v místě bydliště pojištěného
· dojde-li v cílové oblasti zájezdu k občanským nepokojům nebo živelným pohromám či epidemiím.
5. V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění léčebných výloh, provozování rizikového sportu/potápění/ a ani pojištění proti stornování zájezdu. Každý zákazník by se ve vlastním zájmu měl pojistit u kterékoliv pojišťovny, pokud již toho pojištění nemá zahrnuto v celoročním pojištění např. DAN.